Информация

C.F. Immobilien Development GmbH

Boërgasse 10/2, A-1120 Wien
Tel.: +43 1 80 40 644
Email: office@cf-development.com

UID-Nr.: ATU 63254917
Регистрация в фирменния регустър : FN 280506i, HG Wien
Съдилище: Виена
Упълномощен представител – управителя: Кристиян Фарнлайтнер
 

Ограничения

1. Ограничение на отговорността

C.F. Immobilien Development GmbH (по нататък наричано за краткост CF ' респ. 'собственикът на уеб-страницата') състави настоящото съдържание на тази уеб-страница с грижата на добър стопанин, но не поема никаква гаранция за правилността, пълнотата и актуалността на съдържанието;
Ползването на съдържанието на уеб страницата е на риск на ползователя. Поименно цитирано съдържание отразява мнението на съответния автор и не представлява мнението на собственика на уеб страницата. С ползването на уеб страницата не се създават договорни отношения между ползователя и собственика на уеб страницата.
Цялата уеб страница или части от нея, включително всички предложения и информации, могат да бъдат разширявани от автора, променяни или заличавани, без това да е необходимо да бъде обявено изрично или предварително.
 

2. Външни връзки

Уеб страницата на C.F. Immobilien Development съдържа връзки с уеб страници на трети лица ("външни връзки "), отговорност за които носи съответното трето лице. При първоначалното си свързване с тези външни връзки CF провери съдържанието на тези връзки по отношение евентуални правни конфликти. Към този момент такива не бяха установени. За съжаление нямаме никакво влияние върху моментното и бъдещо съдържание на свързаните уеб страници. Посочването на въшни връзки не означава, че CF си присвоява съдържания, съдържащи се в посочените външни връзки. Един постоянен контрол на външните връзки без посочването на конкретна правна причина за това, е невъзможно за CF . При наличие на такива закононарушения веднага ще бъдат заличени съответните външни връзки към съответните уеб страници. 
 

3. Авторски и други свързани права

Посочените в тази уеб страница съдържания са предмет на австрийското авторски и свързаните с него права. Всяко нерегламентирано от австрийското авторско право ползване подлежи на предварително писменно съгласие от страна на CF или на съответния собственик. Това важи особено за копиране, обработка, превод, архивиране, разпространение и др. респективно възпроизвеждане на съдържанието в бази данни или в електронните медии и системи. Съдържание и права на трети страни са посочени като такива. Несанкционираното размножаване и разпространяване на отделни текстове или на цяли страници не е разрешено и е наказуемо. Едиствено копирането и доунлоудването за лично ползване или нетърговска упортреба е допустимо. Използването на тази уеб страница в чужди материали е възможно след изрично писменно съгласие за това.
 

4. Защита на данните

При посещение на уеб страницата на C.F. Immobilien може да бъдат архивирани данни за посещението (дата, час, росетени страници). Тези данни не се отнасят до личните данни и са анонимни. Същите ще се използват за статистически цели. Данните няма да се предават на трети страни независимо за какви цели.
Обръщаме внимание на това, че предаването на данни в интернет (например чрез електронна поща) показва пробиви в сигурността и не може напълно да бъде предпазено от достъп на трети страни.
Използването на данните за издателя от карето за рекламни цели не се допуска освен ако Asset+ не е дало предварително изричното си писменно съгласие за това.
Asset+ и всички поименно посочени лица на тази уеб страница категорично забраняват предаването на техните данни на трети лица с цел реклама.
 

5. Особени правила на ползване

Ако някои от условията за ползване на тази уеб страница се различеват от посоченото в т. 1-4 по-горе, това ще се посочва изрично. В този случай ще важат особените правила за ползване.